Privacyreglement

Privacyreglement Bureau Snoeijing Re-integratie en Coaching

  1. Snoeijing Re-integratie en Coaching werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Elke klant die start met Snoeijing Re-integratie en Coaching wordt mondeling  op de hoogte gebracht van dit reglement. Verder staat het ook op de Website www.snoeijing-assen.nl onderaan. Dit zal tevens aangegeven worden bij de start van een traject. Mocht men hiervan een uitdraai willen ontvangen dan wordt deze uitgereikt.

   

  1. Uitgangspunt inzake privacy is dat

  – de van de werkgever/opdrachtgever en van de werknemer/cliënt/kandidaat verkregen informatie  van welke aard dan ook door Snoeijing Re-integratie en Coaching  vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden bekend wordt gemaakt

   

  -de informatie afkomstig van het bureau Snoeijing Re-integratie en Coaching van welke aard dan ook door de werkgever/opdrachtgever vertrouwelijk behandeld wordt

   

  -Dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens van cliënten, eveneens worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald.

   

  -Snoeijing Re-integratie en Coaching verantwoordelijk is voor het naleven van de geheimhoudingsplicht, ook als derden worden ingeschakeld bij de uitvoering van de werkzaamheden

   

  1. Snoeijing Re-integratie en Coaching zal vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de werknemer c.q. cliënt voor de uitwisseling van gegevens aan anderen dan zichzelf, zoals rapportages e.d.

   

  1. Rechten: Cliënten van Snoeijing Re-integratie en Coaching hebben het recht om de persoonsgegevens die Snoeijing Re-integratie en Coaching van hen bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen.

   

  1. Cliënten van bureau Snoeijing Re-integratie en Coaching hebben het recht om persoonsgegevens bij Snoeijing Re-integratie en Coaching aan te vullen. De cliënt dient daarbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden.

   

  1. . Cliënten van Snoeijing Re-integratie en Coaching kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend zijn of in strijd zijn met de wet.

   

  1. Wanneer gegevens op verzoek van de cliënt worden vernietigd, wordt er een verklaring in het dossier van de cliënt bijgevoegd, dat op diens verzoek de gegevens zijn vernietigd.

   

  1. De hoofdregel is dat bureau Snoeijing Re-integratie en Coaching gegevens van de cliënten bewaart tot twee jaar nadat het bureau Snoeijing  Re-integratie en Coaching het begeleidingstraject met de cliënt heeft voltooid. Gegevens worden 2 jaar bewaard. Tot maximaal 10 jaar maar dan geanonimiseerd conform de wettelijke eisen. Hierbij worden de gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd.

   

  1. Snoeijing Re-integratie en Coaching zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd. Daar waar bewaard in dossierkast, zal dat zijn achter slot en grendel. Tevens digitaal beveiligd met password. Dit reglement is van kracht vanaf de start van dit project en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.

   

  10  De hoofdregel is dat Snoeijing Re-integratie en Coaching gegevens van de cliënten bewaart tot twee jaar nadat  Snoeijing Re-integratie en Coaching het begeleidingstraject met de cliënt heeft voltooid.

   

  11: Het doel van gegevensverwerking is dat Bescherming van persoonsgegevens

  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in:artikel 10 lid 1 van de Grondwet; artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).Deze 3 artikelen geven aan dat er een wet moet zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Zodat ieders recht op privacy is gewaarborgd. Dat is in Nederland de Wbp.

  Dit reglement is van kracht vanaf de start van dit project en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.