Disclaimer

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over het bedrijf  Snoeijing Re-integratie en Coaching en haar producten/diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Snoeijing Re-integratie en Coaching niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Snoeijing Re-integratie en Coaching aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Snoeijing Re-integratie en Coaching.

Deze website bevat een aantal externe links. Snoeijing Re-integratie en Coaching kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe link.

Snoeijing Re-integratie en Coaching  respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurd. Snoeijing  Re-integratie en Coaching verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.