Privacyreglement

Privacystatement Snoeijing Re-integratie en Coaching

  1. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Snoeijing Re-integratie en Coaching of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

   Ondernemer: Maruscha Snoeijing
   Onderneming: Snoeijing Re-integratie en Coaching
   Postadres: Wethouder Buningstraat 1
   9404 AL Assen
   Nederland
   E-mail: info@snoeijing-assen.nl
   Telefoonnummer: +31 (0) 6 5193 8968
   KvK-nummer: 64432394

   Snoeijing Re-integratie en Coaching is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Snoeijing Re-integratie en Coaching is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Snoeijing Re-integratie en Coaching is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Snoeijing Re-integratie en Coaching, waaronder http://snoeijing-assen.nl.

   Snoeijing Re-integratie en Coaching verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
   De door Snoeijing Re-integratie en Coaching opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Snoeijing Re-integratie en Coaching. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Snoeijing Re-integratie en Coaching om de overeenkomst uit te voeren.

   Snoeijing Re-integratie en Coaching gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Snoeijing Re-integratie en Coaching altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

   Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
   Door Snoeijing Re-integratie en Coaching worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

   – voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

   Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Snoeijing Re-integratie en Coaching altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@snoeijing-assen.nl.

   Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

   – in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
   – in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
   – in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

   Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Snoeijing Re-integratie en Coaching gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Snoeijing Re-integratie en Coaching, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

   Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@snoeijing-assen.nl.

   Het staat Snoeijing Re-integratie en Coaching vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Snoeijing Re-integratie en Coaching ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor de werknemer(s) van Snoeijing Re-integratie en Coaching. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Snoeijing Re-integratie en Coaching. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Snoeijing Re-integratie en Coaching.